Επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΕΚ Λαμίας (αιτήσεις συμμετοχής)

0


Το ΠΕΚ Λαμίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με την έναρξη της νέας χρονιάς και σε επίπεδο περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προτίθεται να διοργανώσει μια σειρά από σεμινάρια ποικίλου περιεχομένου και ενδιαφέροντος.

Τα προτεινόμενα επιμορφωτικά προγράμματα, συμβατικά αλλά και εξ αποστάσεως, απευθύνονται, κατά περίπτωση, σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, γενικής και ειδικής αγωγής της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής ∆/νσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Αναλυτικότερα τα προτεινόμενα επιμορφωτικά προγράμμ
ατα, αφορούν:

α) 11 τμήματα γενικής αγωγής στις πόλεις της Λαμίας, Χαλκίδας, Καρπενησίου, Άμφισσας, Θήβας, Λιβαδειάς, τα οποία και απευθύνονται σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης των παραπάνω περιοχών, καθότι έχουν ως προϋπόθεση την φυσική παρουσία των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.

β) 2 τμήματα ειδικής αγωγής στις πόλεις της Λαμίας και της Χαλκίδας, τα οποία και απευθύνονται σε υπηρετούντες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας ΕΑΕ (τμημάτων ένταξης, παράλληλης στήριξης, ΣΜΕΑΕ, ΕΒΠ ειδικών και γενικών σχολείων) των παραπάνω περιοχών, καθότι έχουν ως προϋπόθεση την φυσική παρουσία των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.

γ) 2 τμήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης αντίστοιχα, τα οποία και απευθύνονται σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί διαθέτουν τον σχετικό ψηφιακό γραμματισμό αλλά και την αντίστοιχη τεχνολογική υποδομή, (Η/Υ, διαδίκτυο, κ.λ.π.).

Οι επιμορφωτές, που θα διδάξουν στα προαναφερόμενα προγράμματα, προσφέρθηκαν εθελοντικά και είναι χωρίς οικονομική αποζημίωση και επιλέχτηκαν από το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Λαμίας, ύστερα από την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 382/25-09-2015 με βάση την αρχική τους δήλωση, τα επιστημονικά τους προσόντα και ενδιαφέροντα αλλά και τις ανάγκες του προγράμματος.

Ως χρόνος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται το διάστημα από τέλος Ιανουαρίου 2016 μέχρι και τον Απρίλιο του 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα παραπάνω προγράμματα, θα πρέπει έως και 23/12/2015, να δηλώσουν την συμμετοχή τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την ανάλογη κατά περίπτωση αίτηση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Λαμίας http://peklamias.sch.gr/, όπου υπάρχουν επίσης επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν το κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Επισημαίνεται ότι για την επιλογή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών του κάθε τμήματος, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά απόλυτης χρονολογικής προτεραιότητας. Ειδικά για τα τμήματα εξ’αποστάσεως (σύγχρονο & ασύγχρονο) θα συνεκτιμηθεί και η διεύθυνση κατοικίας των επιμορφούμενων.

Παρατηρήσεις: 1. κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) και μόνο αίτηση συμμετοχής. 2. για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς δεν προβλέπεται οποιαδήποτε σχετική αμοιβή παρά μόνο χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης.

Share.

Comments are closed.