Η Εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων 2015-2016. Ποιες τροποποιήσεις ισχύουν για τη φετινή σχολική χρονιά

0

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται μετά το πέρας των μαθημάτων. Κάθε εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης μπορεί να υλοποιεί έως δύο (2)προγράμματα, εκ των οποίων το ένα ως αναλαμβάνων. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται  από  ομάδα  1-3  εκπαιδευτικών,  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλαμβάνοντος.  Για κάθε πρόγραμμα διατίθεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο ορίζεται συγκεκριμένα και αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που εγκρίνει το πρόγραμμα.

Στις  σχολικές  μονάδες  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  δικαιολογούνται  μέχρι δύο ώρες συμπλήρωσης ωραρίου για τους εκπαιδευτικούς, εφόσον έχουν καλυφθεί όλες οι αναθέσεις των ειδικοτήτων τουςστη σχολική μονάδα όπου ανήκουν καθώς και σε σχολικές μονάδες του οικείου ΠΥΣΔΕ. Το διατιθέμενο δίωρο θα δίνεται ύστερα από απόφαση του οικείου ΠΥΣΔΕ.

Για το σχολικό έτος 2015-2016 οι κοινές ειδικότητες (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41)   της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης δεν δικαιούνται συμπλήρωση ωραρίου λόγω έλλειψης διδακτικού  προσωπικού.  

Εκτός από τις  περιπτώσεις  στις  οποίες  στο  οικείο  ΠΥΣΔΕ  και  ΠΥΣΠΕ  έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά στις προαναφερθείσες ειδικότητες, δύναται να εγκριθεί συμπλήρωση ωραρίου για υλοποίησηπρογραμμάτων με απόφαση ΠΥΣΔΕ και ύστερα από σχετική βεβαίωση του οικείου ΠΥΣΠΕ ότι έχουν πλήρως καλυφθεί οι ανάγκες στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρχει: έγκριση του φορέα από τις αρμόδιες Δ/νσειςτου ΥΠ.Π.Ε.Θ. (οι εγκρίσεις ισχύουν για ένα σχολικό έτος),και η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Τα  σχέδια  προγραμμάτων  πρέπει  να  υποβληθούν  μέχρι  τις  20  Νοεμβρίου  2015,  στον αντίστοιχο Υπεύθυνο της  οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η Εγκύκλιος

Share.

Comments are closed.