Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου 2016-2017 (update 5, 06.01.2017)

0
 1. Φιλολογικά μαθήματα (download)
 2. Ιστορία (download)
 3. Θρησκευτικά [ΦΕΚ] (download) – Στον α/α 14 (στο τέλος της ανάρτησης) νεότερο αρχείο με τις οδηγίες
 4. Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία, Φυσική, Χημεία (download)
 5. Μαθηματικά (download)
 6. Πληροφορική (download)
 7. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Οικιακή  Οικονομία (download)
 8. Τεχνολογία(download)
 9. Αγγλικά (διδασκαλία ανά επίπεδα): Υ.Α. 135800/Δ2/23-08-2016 (ΦΕΚ Β΄2732/31-08-2016) (download)
 10. Πληροφορική (download)
 11. Καλλιτεχνικά και Μουσική (download)
 12. Το ΕΠΣ για τις ξένες γλώσσες στο Γυμνάσιο (εδώ)
 13. Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο (2016):

Απάντηση του υπ. Παιδείας

“Μετά από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τη Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 135800/Δ2/23-08-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 2732/31-08-2016) ισχύει ως έχει και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.”

Τι αναφέρει η Υ.Α 135800/Δ2/23-08-2016 

“1. Τη διενέργεια στην Α΄ τάξη διαγνωστικής δοκιμασίας στην αγγλική γλώσσα εντός της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων, προκειμένου να σχεδιαστεί η διδασκαλία σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών κάθε τμήματος.

2. Σε περίπτωση που από τη διαγνωστική δοκιμασία διαπιστωθεί μεγάλη ανομοιογένεια στο επίπεδο των γνώσεων των μαθητών ενός ή περισσότερων τμημάτων στην αγγλική γλώσσα και κριθεί από τους καθηγητές της αγγλικής ότι ενδείκνυται η κατανομή των μαθητών σε δύο επίπεδα, ο σύλλογος των διδασκόντων δύναται να αποφασίσει αυτή την ανακατανομή χωρίς αύξηση του αριθμού των υφιστάμενων τμημάτων ως εξής:

α) Στις σχολικές μονάδες που έχουν δύο τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές μπορούν να κατανεμηθούν ως εξής π.χ. για την Α΄ τάξη: Α1-Α2 Επίπεδο 1 και Α1-Α2 Επίπεδο 2.

β) Στις σχολικές μονάδες που έχουν τρία τμήματα ανά τάξη οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τα δύο τμήματα των οποίων οι μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανομοιογένεια στο επίπεδο των γνώσεών τους και μπορούν να εφαρμόσουν σε αυτά τα δύο τμήματα την κατανομή της περίπτωσης α.

γ) Στις σχολικές μονάδες που έχουν τέσσερα τμήματα ανά τάξη μπορεί να ακολουθηθεί εις διπλούν το σχήμα της περίπτωσης α.

δ) Στις σχολικές μονάδες που έχουν πέντε τμήματα ανά τάξη οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τα δύο ή τα τέσσερα τμήματα των οποίων οι μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανομοιογένεια στο επίπεδο των γνώσεών τους και μπορούν να εφαρμόσουν σε αυτά τα ζεύγη τμημάτων την κατανομή της περίπτωσης α.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017. Η με αρ. πρωτ. 141276/Γ2/08-09-2014 υπουργική απόφαση (Β΄2409) καταργείται.”

14. Θρησκευτικά (download)

15. Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017 

Για το Γυμνάσιο σελ. 7-17 του επισυναπτόμενου εγγράφου (εδώ).

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 38/22-09-2016 του Δ.Σ) το ΥΠ.Π.Ε.Θ απέστειλε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με την αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017.

16. Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο από το ΙΕΠ. (Εδώ).

17. Οδηγίες για την αξιολόγηση των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο κατά τη διάρκεια των τετραμήνων για το σχολικό έτος 2016-2017 (εδώ).

 

 

Share.

Comments are closed.