Για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου μετά από ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

0

Μετά την υπ’ αριθμ. 950/2017 απόφαση του Τμήματος Γ’ του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2017, ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου υπέγραψε πρόσφατα απόφαση με την οποία τροποποιεί   τις με αρ. πρωτ. 94588/Δ2/09.06.2016  (Β’ 1670) και με αρ. πρωτ. 136680/Δ2/25-08-2016 (Β’ 2758) υπουργικές αποφάσεις, ως εξής:

α. Καταργείται η παραπομπή 1. της με αρ. πρωτ. 94588/ Δ2/09-06-2016 (Β’ 1670) υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

«1. Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.».

β. Καταργείται η παραπομπή 1 της με αρ. πρωτ. 136680/ Δ2/25-08-2016 (Β’ 2758), σύμφωνα με την οποία:

«1. Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 94588/Δ2/ 09.06.2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1670 Β’), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 136680/Δ2/25-08-2016 (Β’ 2758) υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την προηγούμενη της δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 950/2017 απόφασης του ΣτΕ, δηλαδή από την 29η Μαρτίου 2017.

ΠΗΓΗ: esos.gr

Share.

Comments are closed.