Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών (Περιφ. Δνση Εκπσης Στερεάς Ελλάδας)

0

Σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και ειδικότερα του Ν.4203/2013 που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 235 τ.Α’/01-11-2013), παρακαλούμε για τη συνεργασία σας, προκειμένου να τακτοποιηθεί το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας.

Σχετικά με το διδακτικό ωράριο ισχύουν τα εξής:

  1. Το άρθρο 14, παρ. 14 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985) «Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή…»

  2. Το άρθρο 31, παρ. 3 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’/19-05-2010) «Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει στη σχολική μονάδα που ανήκει οργανικά, αποσπάται: α) σε άλλη σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης της αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου ή β) σε άλλη ……, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού συμβουλίου. Η διαδικασία της περίπτωσης α’ ακολουθείται και για τη διάθεση των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας.»

  3. Το άρθρο 25, παρ. 5 του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ.Α’/01-11-2013) «Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε μία (1) έως πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

  4. Το άρθρο 25 παρ. 6, του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ.Α’/01-11-2013) « Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: α) σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όμορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ. …….»

  5. Η αριθμ. Φ.353.1/28/126721/Δ1/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2341 τ.Β’/20-09-2013) που συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002) στο άρθρο 10, παρ. 2 συμπληρώνεται εδάφιο στ’ ως εξής: «στ.α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση …… στ.β. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση……… Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύουν τη σύνταξη και εγκρίνουν τα Ε.Ω.Π. των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης τους, την εφαρμογή της κείμενης σχετική νομοθεσίας και την υλοποίηση του πνεύματος των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών».

  6. Τα άρθρα 28, 29 και 39 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

  7. Η παρ. 3, του άρθρου 9 του Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/11-08-1997) «Εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης».

  8. Η παρ. 2, της Υποπαραγράφου Θ.2: Ρυθμίσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 τ.Α’/09-05-2013) «Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης».

  9. Το με αριθμό Φ.12/1039/137119/Δ1/03-09-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-2016».

Προκειμένου τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) να εισηγηθούν στον Περιφερειακό Διευθυντή για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων καλούνται:

α) Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να βεβαιώσουν και να διαβιβάσουν εγγράφως στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το υπολειπόμενο του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και τα ελλείμματα ωρών ανά ειδικότητα της Σχολικής Μονάδας τους (συνημμένος πίνακας 1), μέχρι την Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015.

β) Τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ) να εφαρμόσουν, όπου χρειάζεται, τις διατάξεις των Ν.1566/1985 και Ν.4203/2013, μέχρι την Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2015.

γ) Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου (εφόσον έχουν καλυφθεί τυχόν διδακτικά κενά που υπάρχουν και εκτιμώντας τις ανάγκες της υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση του διοικητικού έργου των Σχολικών Μονάδων ή των Διευθύνσεων), να γνωστοποιήσουν στους Διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων το υπολειπόμενο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015.

δ) Ο Σύλλογος διδασκόντων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου γ’, σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης, να εισηγηθεί στον Διευθυντή Εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των υπολειπόμενων διδακτικών ωρών των εκπαιδευτικών (συνημμένος πίνακας 2) κατά προτεραιότητα: α) σε ενδοσχολικές δραστηριότητες και β) σε υπηρεσίες διοίκησης, μέχρι την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015.

ε) Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να βεβαιώσουν την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και να διαβιβάσουν τις προτάσεις των συλλόγων διδασκόντων καθώς και τις δικές τους προτάσεις, (συνημμένος πίνακας 2) στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ), μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015.

Εφιστούμε την προσοχή στην πιστή τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή που θα προκύψουν από την ανωτέρω διαδικασία, ανακαλούνται ή τροποποιούνται σε περίπτωση που προκύψουν διδακτικές και υπηρεσιακές ανάγκες.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Χρήστος Ι. Δημητρίου

Share.

Comments are closed.